Søke barnehageplass

Innhold

Frister og fremgangsmåte for å søke om barnehageplass.

Søknadsfrist

Du kan søke om barnehageplass hele året, men felles hovedopptak har søknadsfrist 1. mars. Ved ledige plasser etter hovedopptaket er det løpende opptak gjennom hele året.

Søk om barnehageplass

Vi gjør oppmerksom på at Ulåsen barnehage, Sentrumssatelitten barnehage og Thor Heyerdahl barnehage er barnehager man ikke kan søke på til barnehageåret 2018/2019. Det samme gjelder overflytting o.l. Disse tre blir til Byskogen barnehage.

Målgruppe

 • Barn født før 1. september 2018 har rett til barnehageplass fra  august 2018. (Det må søkes om plass innen fristen 1. mars)
 • Barn født i september, oktober og november 2018 har rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Barnehagen og kommunen kan velge å tilby plass tidligere.
 • Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

(Barnehageloven § 12 a).

Slik søker du

 • Det søkes elektronisk.
 • Det er ikke nødvendig med brukernavn/pålogging for å søke plass/registrere søknad.
 • Søknaden er aktiv helt til man får tildelt en plass.
 • Send én søknad per barn.
 • Legg helst inn begge foresatte i søknaden.
 • Velg type plass (heltid/deltid).
 • Oppgi ønsket startdato.
 • Søk i det barnehageåret du ønsker plass. Et barnehageår regnes fra august til og med juli året etter.
 • Det kan søkes kommunale og private barnehager i samme søknad.
 • Du mottar bekreftelse på innsendt søknad via e-post.

Prioriterte opptakskriterier 

Prioritet 1: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jf. Barnehageloven § 13.
Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog, PPT eller andre institusjoner med fagkompetanse må foreligge.

Prioritet 2: Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.
Vedlegg fra barnevernet må foreligge om at barnehageplass er et forebyggende tiltak.

Prioritet 3: Barn fra familier som har redusert mulighet til å ha den daglige omsorgen for barnet.
Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog eller andre faggrupper som er relevante dersom foresatte lider av sykdom/nedsatt funksjonsevne må foreligge.

Prioritet 4: Søsken til barn med plass i den barnehagen det søkes til.

Prioritet 5: Skolestartere

Prioritet 6: Hensyn til barnehagens gruppesammensetning. Gruppen skal speile dagens samfunn.

Prioritet 7: Barnets alder, eldre barn har fortrinn fremfor yngre barn.

Til toppen