Slik styres Larvik

Innhold

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste myndighet i Larvik kommune og består av 43 folkevalgte politikere. Alle politikerne med unntak av ordfører sitter i en av kommunestyrets komiteer. Alle saker som skal til kommunestyret, behandles først i en av komiteene. Komiteen kan ikke fatte endelig vedtak i noen saker, men fremmer sin egen innstilling til kommunestyret. Kommunestyret har delegert all den myndighet som loven tillater til rådmannen.

Formannskapet

Formannskapet består av 13 medlemmer, alle valgt blant kommunestyrets medlemmer for 4 år, jfr. kommunelovens § 8. Valg av formannskap skjer som forholdsvalg. Formannskapets funksjoner er fastlagt i kommuneloven, særlover og i reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret.

Komiteer

Som en praktisk inndeling av arbeidet i kommunestyret, fordeles samtlige kommunestyremedlemmer, med unntak av ordfører og to medlemmer i kontrollutvalget, til en komité som innstiller overfor kommunestyret. Representantene bør som hovedregel ikke plasseres i en komité som behandler og innstiller i saker som vedrører eget yrke eller profesjon. Komiteene har ingen beslutningsmyndighet bortsett fra vedtak knyttet til egen forretningsorden og utpeking av saksordfører.

Reglementer

Til toppen