Leie av skolelokaler

Innhold

Lokaler som kan leies er hele skoler, klasserom, gymsal, oppholdsrom, Farris Naturskole, svømmehall mm.

Søk om leie av skolebygg

Skolelokaler

* Pris gjelder pr time.

Sted Pris 
Leie av klasserom pr kveld  Max 3,5 time pris
Leie av dobbeltrom ungdomsskole og mediatek barneskole pr kveld 260
Leie av skolekjøkken pr kveld 296
Leie av gymsal - sal 1 maksimum pr kveld Max 3,5 time pris
Leie av gymsal m/garderober maksimum pr kveld Max 3,5 time pris
Leie av gymsal pr ukedag, pr gymsal 384
Leie av gymsal pr helg (fredag kl. 16.00 - søndag kl. 20.00) pr gymsal 764
Leie av fellesareal, toaletter, våtrom pr helg (fredag kl. 16.00 - søndag kl. 20.00) pr skole 427
Leie av fellesareal, toaletter, våtrom pr ukedag, pr skole 427


Lag og foreninger

* Leie av lokaler for lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur/idrettsbudsjettet (innenbys).
* Leie av lokaler for lag/foreninger som ikke er støtteberettiget over kultur/idrettsbudsjettet (utenbys) og for privatpersoner/kommersielle leietakere (også bedrifter) også innenfor kunst og kultur, statlige og fylkeskommunale institusjoner/etater.

Sted Innenbys Utenbys
Klasserom, pr time Gratis 179
Gymsal eller aula, pr time 52 206 
Svømmehall (basseng), pr time 116 206 
Agora (Ra ungdomsskole) med scene, pr time 174 501 
Agora (Ra ungdomsskole) med scene + lys, pr time 248 659
 

Overnatting, pr døgn

* Barneskole med mediatek og SFO lokaler.
* Ungdomsskolen med skolekjøkken og samfunnsavdeling, uten svømmehall.
Rektor vurderer hvilke rom som må være avstengt.

Tidsrom Pris
Fra lørdag til søndag pr. døgn  3 008
Fra fredag til søndag (2 døgn) 4 483
Øvrige døgn pr døgn 2 357

Overnatting

Ved overnatting gjelder også følgende

 • Melding til brannvesenet fylles ut min 5 virkedager før leien finner sted. Kopi av skjemaet oppbevares på skolen.
 • Leietaker mottar en liste fra utleier med oversikt over hvilke rom som er aktuelle å leie + antall på hvert rom.
 • På hvert rom som er i bruk til overnatting skal det være minimum en ansvarlig myndig person.
 • Ved overnatting skal det være ro mellom kl. 23.00 – 06.00.
 • Krav til våkne brannvakter er definert i hver enkelt skoles brannperm.
Melding til brannvesenet om overnatting

Farris Naturskole

* Pris gjelder pr gang.

Sted Pris
Uteplass med tilgang til WC 474
Lavo med tilgang til WC 822

 Leietakers ansvar

 • Ha en ansvarlig kontaktperson som kan kontaktes i utleieperioden.
 • I god tid før utleie/utlån, senest to dager i forveien, skal ansvarlig kontaktperson og utleier ha en gjennomgang av bygg/rom, brannrutiner, nødutganger, låserutiner/alarm og annen sentral informasjon beskrevet i denne kontrakten.
 • Sørge for at alle voksne som skal være tilstede får informasjonen om brannrutinene og andre viktige forhold knyttet til ansvar og sikkerhet beskrevet i denne kontrakten.
 • Har ansvar for ro og orden og at uvedkommende ikke kommer inn.
 • Skolebygningen skal forlates senest kl.22.30, og før den forlates skal det kontrolleres at alle dører som fører ut er låst, alle vinduer er lukket, alle kokeplater og maskiner er slått av og alle lys slukket.
 • Det er ikke tillatt å røyke/snuse eller bruke alkohol eller andre rusmidler på skolens område eller i skolens lokaler.
 • Det er ikke anledning til å bruke andre rom enn de som er spesifisert til utleie, og rommene skal ikke brukes til annet enn de aktiviteter det er gitt tillatelse til.
 • Kaster all søppel sortert i mat-, papir- og restavfall før de forlater området.
 • Har ansvar for lokalenes inventar og utstyr. Ved ankomst tas det bilder av det enkelte rom, slik at utstyr settes tilbake på rett plass.
 • Erstatningsansvar. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skade som evt. påføres bygning, inventar og utstyr. Leietaker vil bli fakturert etter faktiske kostnader.
 • Utlånte nøkler skal leveres tilbake snarest etter utleien.
Til toppen