Kommunale eiendomsgebyr

Innhold

Oversikt over hva vann, avløp og renovasjons tjenester koster pr eiendom.

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner.

Abonnement og forbruksgebyr

Alle abonnenter betaler abonnementsgebyr og forbruksgebyr for vann og avløp.

  • Boliger over 70 m2 betaler forbruksgebyr for 150 m3.
  • Boliger under 70 m2 betaler forbruksgebyr for 70 m3.
  • Fritidsboliger/hytter med innlagt vann betaler forbruksgebyr for 80 m3.
  • Fritidsboliger/hytter med vann fra vannpost betaler forbruksgebyr for 50 m3.
  • Abonnenter med vannmåler betaler forbruksgebyr for målt antall m3.

Når sendes regningen

Regninger sendes ut i 4 terminer i månedene, februar, mai, august, november.

Bolig over 70 m2

  Abonnement Forbruk Totaltu/mva Totalt inkl. mva.
Vann 1433 1554 2987 3734
Avløp 2355 1564 3919 4899
Renovasjon 0 2052 2052 2565
Sum 3788 5170 8958 11198

 Bolig under 70 m2

  Abonnement Forbruk Totaltu/mva Totalt inkl. mva.
Vann 1433 725 2158 2698
Avløp 2355 729 3084 3855
Renovasjon 0 2052 2052 2565
Sum 3788 3506 7294 9118

Fritidsbolig/hytte

Fra 1.1.2018 endrer vi faktureringsrutinene for kommunale eiendomsgebyr for fritidseiendommer i gamle Larvik kommune. Disse vil nå bli fakturert 4 ganger pr. år på lik linje med boliger og næringseiendommer, og ikke 1 gang pr. år som tidligere.
Fakturaene vil ha forfall 28. februar, 20. mai, 31. august og 20. november.

  Abonnement Forbruk Totaltu/mva Totalt inkl. mva.
Vann 1433 725 2158 2698
Vann fra vannpost 50m3 1433 518 1951 2439
Avløp 2355 729 3084 3855
Renovasjon 0 934 934 1168
Renovasjon helårs 0 2052 2052 2565

Andre bygg

Stipulert forbruk 500m3.

  Abonnement Forbruk stipulert Totaltu/mva Totalt inkl. mva.
Vann 1433 5179 6612 8265
Avløp 2355 5212 7567 9459

Målt forbruk

  Totalt u/mva Totalt inkl. mva
Vann fastgebyr 1433 1791
Vann målt forbruk pr m3 10,36 12,95
Avløp fastgebyr 2355 2944
Avløp målt forbruk pr m3 10,42 13,03
Abonnenter med vannmåler må også betale abonnementsgebyr for vann/avløp (se over).

Ekstragebyr

Måleravlesning/stengegebyr, når kommunen må lese av måleren eller stenge vannet. 

  Totalt u/mva Totalt inkl. mva.
Måleravlesning 600 750
Vannavstenging 500 625

Tilknytningsgebyr

  Vann Inkl. MVA Avløp Inkl. MVA
Boliger 6000 7500 10000 12500
Flerleilighetshus med fler enn 2 boenheter, pr. leilighet 3.000 3.750 5.000 6.250
Hytter 3.000 3.750 5.000 6.250
 
Driftsbygning 1. gangs tilknytning 4.000 5.000 6.000 7.500
Driftsbygning pr. m2 over 500 m2 10,00 12,50 15,00 18,75
 
Industri/handel o.l.
Bedrifter der det benyttes vann i produksjonen
1. gangs tilknytning inntil 500 m2 8.000 10.000 12.000 15.000
Pr. m2 på bygg over 500 m2 20,00 25,00 30,00 37,50
 
Bedrifter der det ikke benyttes vann i produksjonen (lager o.l.)
1. gangs tilknytning inntil 500 m2 4.000 5.000 6.000 7.500
Pr. m2 på bygg over 500 m2 10,00 12,50 15,00 18,75

Slamgebyrer

Tømming utenom rute betales etter faktura fra renovatør.

  Bolig Hytte
   Totalt u/mva  Totalt inkl. mva  Totalt u/mva  Totalt inkl. mva
 Slamavskillere, tømming hvert 2. år  742  928    
 Slamavskillere, tømming hvert år 3 m3 1482 1853  1542  1928
Slamavskillere, tømming hvert 4. år     386 483
Tette tanker, tømming hvert 2. år 3m3 675 844  772  965
Tette tanker, tømming hvert 2. år 6m3 1091 1364  1189  1486
Tette tanker, tømming 2 ganger hvert år 3m3 2699 3374    
Tette tanker, tømming hvert år 6m3 2184 2730    
 Tette tanker, tømming hvert 2. år 9m3      1785  2231
Minirenseanlegg, tømming hvert år 1482 1853 1542 1928
Deponigebyr 143 179 143 179
Ikke klargjort tanklokk, utsatt tømming 857 1071 857 1071
Kontrollgebyr avløp 145  181 145 181
Til toppen